KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Samujin Mikarisar
Country: Gabon
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 October 2012
Pages: 475
PDF File Size: 1.7 Mb
ePub File Size: 9.81 Mb
ISBN: 651-6-84697-802-3
Downloads: 42844
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vijind

Taj status se koji temelji na konvergenciji interesa, pre nego na oseanju pripadnosti lokalnoj komunnikologija drutvenoj grupi. Sa pojavom filma, stvara se prva masovna publika u dananjem smislu rei. Ekonomija Vremena Zorica Tomic Documents.

Habsburgovci su bili skloni manirizmu pa je tako krajem Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, obojenih protiv belaca itd. U najoptijem smislu, shodno prvim komunikolokim radovima, ova re oznaava primaoce poruka, bez obzira da li se radi o itaocima, gledaocima ili sluaocima, nezavisno i od prirode medija preko kojih se odvija komunikacijski proces, kao i od sadraja poruka. U ovom smislu, publika se pojavljuje kao aktivni pretraiva sadraja searcher i karakteristina je prevashodno za nove medije kao to su Internet, CD-Rom itd.

Posebno je bila zanimljiva zbirka Paola Giovija koji je Prema Mejersu i Mejersu, komunikacija je: Preko ove distinkcije, moguno je izraziti razliku izmeu nauke iomunikologija umetnosti, budui da prva koristi naune kodove koji su po prirodi monosemiki, za razliku od umetnosti koja koristi stilistike varijacije i time se oslanja prevashodno na konotativnu dimenziju znaenja. Psiholoka istraivanja mase, dala su znaajan doprinos razumevanju ovog drutvenog fenomena, najpre zato to uee u masi podrazumeva neku vrstu iracionalnog delanja i ponaanja.

Tako na primer, za ritualni koncept komunikacije, vesti nisu samo informacije, ve predstavaljaju svojevrsnu dramu, odnosno, sliku sveta datog istorijskog trenutka, ije simboliko znaenje za teoretiara komunikacije, predstavlja poziv na deifrovanje. Problem sa ovom kategorijom sadran je, meutim, u injenici da u empirijskim istraivanjima stvarna publika ne komunikologjja biti izmerena, ve jedino naknadno rekonstruisana.

Gpp Skripta skripta iz gpp. Muzeji se u Zorica Simovic – Jelena Documents. Premo mase nad rtvom je ogromna. Konzervator se bavi odnosom izvornih muzejskih predmeta i njihove okoline.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Primarni kontakti ostvareni u porodici, reperkutuju se u kontaktima sa ljudima izvan porodinog kruenja. Osniva se i British Museum u Londonu Budui da je i sama poruka koja ulazi u komunikaciju kompleksna, njeno znaenje u direktnoj je zavisnosti od koda, konteksta i naina na koji je saoptena.

  BCT15 MANUAL PDF

Njen cilj je ubijanje. Kralj Franjo I zvan ocem rijetkosti, stvara zbirku umjetnina i ispunjava galerije dvorca slikama i kipovima talijanskih majstora. Tri muzejske teorije str. Mediji su tehnoloka sredstva masovne komunikacije, TV, radio, film, novine, internet itd.

Iako su kategorije javnosti i javnog mnenja svoj potpuni smisao i znaenje dobili u graanskom liberalnom drutvu, njeni koreni, kao to je pokazano, javljaju se jo u grkoj, odnosno, rimskoj antici. Istoj kategoriji, ali u znaenju dvostruke smrti, pripada i predaja rtve neprijatelju. Pojam cenzure Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva na moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

Isto tako, prva filmska publika, naprimer, upuena na ogranien broj naslova godinje, u sociokulturnom pogledu, gotovo da nema nita zajedniko sa savremenom filmskom publikom. Obavestiti u tom smislu, znai rei drugome tako da i drugi mogu znati obavest. Jedan od konstitutivnih elemenata svakog komunikativnog procesa, jeste UM ili smetnja koja moe poremetiti koherenciju poruke.

Odgovornost koju radnici za njega snose pretvara ga u zajedniko vlasnitvo.

Prema Kanetijevom miljenju, religija koja zagovara ideju posmrtnog ivota, implicite rauna sa idejom obrata, s tom razlikom to se ovde radi o bojim zapovestima o koje su se grenici ogluivali. Ona nije cilj, ved je uvijek sredstvo.

Muzeologija, skripta

Znak je nosilac znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet. Posmatrajui ih, ljudsko mladune ui kako da izrazi svoje potrebe. Kako su to ostaci ili relikvije, takve se spremnice nazivaju relikvijarima ili modnicima. Za pojedinca, to je atmosfera oputanja ali ne i rastereenja, budui da ne postoji cilj koji bi za sve bio isti i koji bi morali da svi zajedno dostignu.

Za svaku pojedinu zbirku formulira ga kustos zbirke sa suradnicima a na razini komunikllogija direktor s kustosima pojedinih zbirki. Tako se u jednom smislu javnost razume kao subjekt javnog mnenja, odnosno kao publika, dok se u drugom smislu namee znaenje javnosti kaoHabermasova teorija graanske javnostiPreduzimajui istorijsko istraivanje razliitih oblika javnosti u okviru zapadnoevropske tradicije, Jirgen Habermas, ukazuje na razliite promene strukture koje je javnost pretrpela tokom istorije, i komunjkologija je odreuje kao istorijsku kategoriju.

  BELI OCNJAK KNJIGA PDF

Egipat skripta skripta za sve studente povijesti, arheologije, povijesti umjetnosti itd.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Kontroling – skripta Skripta za kolegij KontrolingFull description. Osnovna etimoloka odreenja ovih pojmova upuuju na injenicu da delatnost optenja koja predstavlja sam temelj komunikacije, nije nita drugo do uspostavljanje skri;ta, odnosno, drutvenosti.

TIPOVI VOSTVAVostvo skriptw biti autokratsko kada jedna osoba namee svoju volju ostalim lanovima grupe, ali i u grupama sa formalno ustanovljenom hijerarhijom, kao na primer u vojsci, kada se ovaj model prihvata kao normalese-fer kada ni jedna osoba ili pod grupa ne prihvata odgovornost donoenja odlukademokratsko kada ni jedna osoba ne dominira, a grupa pozdravlja inicijativu svakog lana i kolektivno grupa izbegava ideju vostva u striktnom smislu, svi lanovi imaju isti status i istu mo.

Nova arhitektura prati nove muzejske potrebe i usmjerava ih prema precizno definiranoj uporabi prostora. Mantiki Estetski kodovi Ikoniki i analoki Manje kodirani i manje konvencionalni Retoriki pisma i sistemi konvencija Poetski otvoreni, nekonvencionalni Drutveni kodovi Znaci identiteta i znaci utivosti Protokoli Obredi Moda IgreTeorija igre R. Bekstvo ne ukida razlike meu ljudima, ali ukida sve distance. U Hrvatskoj se U tom razdoblju muzeologija postaje znanstvena disciplina.

Termin obavetenje proishodi iz istog korena kao i rei vest, svest, nesvest, savest, povest, zapovest, pripovedanje pripovestbudui da imaju isti koren u staroslovenskoj rei VED, to znai znanje. Osim ogromne skale delovanja, masovnu komunikaciju karakterie i penetrantnost medijskih poruka. Ove promene su redukovale homogenost i simultanost iskustva publike, iji je rezulat sve vea segmentacija i fragmentacija.

Za ovu masu je karakteristina snaga njene usmerenosti. Isto tako, fenomen publike se moe posmatrati i kao produkt odreenih socijalnih konteksta, ali i kao odgovor na same medije.