KITAABA SEENAA OROMOO PDF

Kitaabni Seenaa Oromoo hanga Jaarraa 16ffaa maddoota garaa garaa eeruun “Maqaan Itoophiyaa jedhu Absiniyaadhaaf kan kenname namoota kitaaba 4. (Toleeraa Tasammaa fi Hundasaa Waaqwayyaa) irraa. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. Kitaaba Matoomaa kan Afaan Oromoo: Seenaa, Kitaaba 1. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. Edition: Second edition. Issue Date:

Author: Galabar Voodoojas
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 9 January 2017
Pages: 179
PDF File Size: 11.34 Mb
ePub File Size: 16.35 Mb
ISBN: 477-4-82570-703-1
Downloads: 97373
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigakora

Biyya keessa sossohanii ummataan walbaruu, akkanatti aangoo polotikaaf ofqopheessu jechuudha. Galaawudoos Islaamoota mohuu dandahullee Oromoobiyya isaaf lolu mohuu hindandeenye.

Sirn kun haala Oromoonni tokkummaan isaanii laaffate kan itti roorrisaa turan Habashaafi Affaar ofirraa deebisuu dadhabe keessatti, haala hawaasaa ilaalerraa, jaarraa 14ffaa keessa biqiluu jalqabee oromop guddatee deeme. Gaammoma waggaa 9- 16 3. Arsii keessatti — waggaa Gadaa tti taha Bakka heddutti Gadooma keessatti ilmaan kormaa martinuu sadarkaa Gadaa keessaa hamma guutuu biyyatti dhibdee polotikaa, dinagdee, hawaasafi waraanaa cufa furuuf itti gaafatama qaba.

Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame

Baalli kan Melba weeraruu jalqabe Muudannii dhufatee hamma qarqara laga Awaashitti irra qubatan. Haala kanaan mootota habashaa darbaa dabarsaa dhufaniin ummatni Oromoo biyya abbaa isaarratti gochi gara-jabummaa hamaan irratti raawwatamaa ture. Herbert S Luwis madda saba Oromoo argacuuf afaanoota Kushoota bahaa bakka 24tti qoode. Goggeessa Gadaa Miseensaa fi Marsaa Gadaa b. Sababootii godaansaa uuman akkuma biyya sanaafi haala yeroo sanaarratti hudeeyfama.

  CARBOXYMETHYL CELLULOSE MSDS PDF

Kitaabni Seenaa Oromoo Kan Waggoota Dheeraa Duraa Ibsu Afaan Oromootti Hiikame

Ituu keessatti — Ruuboo jedhamu. Guddinaan odeeffannoon argaman oduu afaaniin kan daddabraniidha.

Malaak Saggad ykn Sarta Dingil kan jedhamu itti dabree aangoo Habashaa qabatee lola ittifufe. Ibiddi hangafaafi quxxusutti adda bahee walkabjuuniifi waliif abboomamuun buluun dhalate.

Kanaaf Oromoon osoo sirna Gadaatiin as hin bahin, sirna qoodama karra cimdii kanaan walbulchaa ture jechuun nidandeenya.

Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa

Abbaa Baahireenuu yeroo akkaataa godaansa Oromoo barreeyse: Sadarkaan Gadaa maqaa gurmuu waggaa dhaloota ilmaan kormaati jechuudha. Hambisaaniis lafaa haaraya osoo hinqabatin Minas wajjiin lola mitaaba osoo godhuu Gadaan isaa dhumeeRoobaleetti dabarse. Akkaataan qoodamaa kuniis, seera umamaa kan hordofu qaba.

Raaboma waggaa 33 — 40 6. Marsaan Gadaafi Goggeessi Gadaa akkanatti hiriyyummaa murteessu. Sadarkaaleen Gadaa ilmaan kormaa keessa dabran bakka gariitti amala addaa yoo qabaatanillee waliigalatti akka armaa gadiitti keenya.

Marsaan Gadaa tokkoo waggaa 40 qabaata. Dhugaan kunimmoo abbaa biyyummaa Oromoo kan ibsudha.

  DIARIO DI UNA CASALINGA DISPERATA PDF

KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO

Remember me on this computer. Ilmaan jaarsaa warra waliin dhalatan hundaan hiriyyaa tahuu dandayu, jechuun ilmaan kormaa wajjiinillee hiriyyaa walii tahuu dandayu. Waggaan saddeettan Gadaa tokko maqaa mataa isaa qabaata. Gujii keessatti — Doorii jedhamu.

Boorana, Gujiifi Arsii keessatti ammoo, isa jahaffaadha. Ilmaan kormaa sadrakaa Dabballoomaa fixan Gaammotti dabru. Yeroo kana keessatti dhimma biyya, bulchiinsa, sera, aadaa, amantiifi seena dabre baratu.

Ummatni kamiyyuu ni sossoha, bakka takka gadhiisee bakka biraatti ni godaana. Dalagaa kanaafi kana fakkaatanitti haa bobbahan malee, sadarkaa kanatti tohannoo warraa ala hin bahan. Kuniis waan mootii hinqabneef namni isaan ajaju hinjiru.

Sadarkaa Ormooo tokko waggaa saddeet qaba.