KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Vull Nall
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 16 November 2011
Pages: 445
PDF File Size: 19.55 Mb
ePub File Size: 12.70 Mb
ISBN: 131-7-89953-892-6
Downloads: 37442
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudojind

Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz kzblovski iznosi oko metara. Nesimetrini vodovi se koriste samo na visokim frekvencijama npr.

Video kamera funkcionie na sledeem principu: Zatim sledi pretplatnika mrea, kroz koju se signal razvodi do odvodnih kablova do samih pretplatnika. Oni sprovode signal na vee udaljenosti i zato su oni ili sistdm ili koaksijalni kablovi sa veim prenikom 19mm. JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Televizijski prijemnik radi obrnuto od slstem kamere: Prvo pravo reenje javlja se u Sjedinjenim Amerikim Dravama u obliku provodnika ice smetenog unutar drugog cev i naziva se koaksijalnim vodom jer oba provodnika imaju istu osnovinu.

Instalacija kablova moe biti nadzemna ili podzemna u zavisnosti od samog projekta sistema. Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni u telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama.

Distribhtivni New Ossy Oiks Route 8. Digitalni signal tumae kodeci dustributivni pretvaraju ga u sliku koja se zatim prosleuje na ekran. Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Published on Jul View Download 4. Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla. Kolikom e jainom top ispaliti odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike.

  GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA THE LEOPARD PDF

Prednost optikih kablova su: Ovakvi sistemi su poeli da se projektuju jo pre desetak godina, ali optiki kablovi tek poslednjih godina postaju dominatan prenosni medijum u kablovskim telekomunikacijama. Do pre deceniju povezivanje elemenata kablovskog sistema bilo je skoro iskljuivo koaksijalnim kablom.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Zbog toga se optike deonice nastavljaju jedna za drugom. Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Oblik i neravnine na radio talasima se menjaju usled smetnji i umova i zbog toga je nemogue da se kvalitet analognog signala potpuno sauva.

Kablovski distributivni sistemKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Phase Alternating Line koji prenosi 25 slike odnosno 50 poluslika u sekundi koje imaju po linijaSECAMNTSC – koji prenosi 30 slike odnosno 60 poluslika u sekundi koje imaju po linijaAnalogno emitovanje znai da je slika sadrana u samom radio talasu.

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali.

Danas se veinom projektuju kablovske mree u koje su implementirani optiki kablovi, tako da se koristi kombinacija optikih i koaksijalnih kablova da bi se doveo krajnji signal do korisnika. Ti radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale.

Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter. U manjim sistemima su antenski sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Televizija, reprezentacija i rod Documents.

  BEDDED AT HIS CONVENIENCE MARGARET MAYO PDF

Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Veliki je problem i vodopropusnost koaksijalnih vodova jer u sluaju da u vod prodre voda, ona se slobodno iri kablom koji nema nikakvih prepreka.

Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Usled smetnji ili preslabog signala moe se desiti da se prijem prekine i nestane, ali ako je prijem u redu slika je istog onog kvaliteta kakav je i poslat. Radojkovi -O Sokalnicima Documents. Problem u upotrebi koaksijalnih vodova bio je nastavljanje koaksijalnih tuba to se reilo termikim putem lemljenjem ili zavarivanjemno kod takvih zahvata u sluaju pregrevanja moe doi do oteenja izolacije, pa se spajanje izvodi uz hlaenje.

Pitanje je samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti na slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija. Ta lokacija antena moe biti i na nekom udaljenom mestu vrh brda ili krov neke visoke zgrade gde je kvalitet signala zadovoljavajui. Koaksijalni kablovi se najvie koriste u digitalnom prenosu, jer su tada isplativiji zbog manjih gubitaka.

Nesimetrini kablovski vodovi javljaju se zbog potrebe za vodovima koji oko sebe nee iriti ometajue elektromagnetno polje i time ometati druge vodove. Srbija ima preko kilometara optikih kablova. U ovom delu sistema se koriste kablovi sa manjim prenikom mm i tu je jo i oprema kao to su filtri, razdelnici, tv utinice, kuni prijemnici, kablovski modemi, konvertori, dekoderi.

Kvalitet ne zavisi od smetnji. Syringe Pumps More Theyre Simple! Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana.

Izloenost, povjerenje i manipulacije: