DEFINITIVNI VODI KROZ GOVOR TELA PDF

DownloadDefinitivni vodic kroz govor tijela pdf. You will need administrator privileges. Added custom upgrade paths to all land and some air. Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer. Will be.

Author: Barn Marr
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 27 March 2004
Pages: 340
PDF File Size: 10.39 Mb
ePub File Size: 5.38 Mb
ISBN: 354-9-34444-961-6
Downloads: 97758
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kizahn

Allan Pease

Post on Oct views. Koliko dobro umete da uoite protivrenosti u govoru tela? Zato ono to kaemo nije uvek bitnoKako govor tela otkriva emocije i misliZato ene bolje zapaajuSta se doznaje skeniranjem mozgaOtkud vidovnjaci znaju tako mnogoUroeno, genetski uslovljeno ili naueno?

Neki zajedniki koreniUniverzalni gestoviTri pravila za tano tumaenjeZato se lako deava da pogreno protumaimoZato je decu lake proitatiMoete li da ih odglumite? Kako se saoptavaju dominacija i kontrola Rukovanje koje iskazuje potinjenost Kako da stvorite jednakost Kako da stvorite bliskost Kako da razoruate silediju Hladno, vlano i lepljivo rukovanje Osvajanje prednosti leve strane Rukovanje izmeu mukaraca 1 enaDvorunik. Kako da zadrite kontakt pogledom na nudistikoj plai Goovor da privuetc panju mukarca Veina laova gleda vas pravo u oi Kako da izbegnete napad iii zlostavljanje Pogled iskosaPojaano trcptanjcNemiran pogledGeografija licaPria o politiarimaDuo, zagledaj se u moje oiPrvih 20 sekundi razgovoraNa koji ste kanal podeeni?

Muki udvaraki signali i gestoviMuko telo ta najvie uzbuuje ene ta ona prvo zagleda etla mukarcu: Koliko ste bodova osvojili? Gotovo je nezamislivo da sve to zajedno ne uspe da prosveti sposobnog istraiitelja, u bilo kojem sluaju.

Kao klinac, oduvek sam bio svestan da ono to ljudi kau nije uvek i ono to misle ili oseaju, te da je mogue da navedem dru-ge da urade ono to elim ukoliko proitam njihova stvarna ose-anja i reagujem u skJadu s njihovim potrebama. U jedanaestoj godini, zapoeo sam svoju trgovaku karijeru prodajui gumene sunere od vrata do vrata posle kole, da bih zaradio za deparac, i brzo shvatio kako da pogodim da li e neko da kupi od mene ili nee. Kad krooz pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko god je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan.

Ako bi mi neko finim glasom rekao da odem i pri tom upotrebio ispruen prst goovr zatvorenu ruku, znao sam da je vreme da briem.

Voleo sam da prodajem i bio sam odlian u tome. Kao tinejder, proda-vao sam erpe i lonce u veernjim asovima, a moja sposobnost da proitam ljude donela mi je dovoljno novca da kupim svoju prvu nekretninu. Trgovina mi je pruila mogunost da sreem ljude i izbliza ih prouavam, i da na osnovu jednostavnog po-smatranja govora njihovog tela procenim da li e da kupe ili ne.

Ovo umee pokazalo se kao izuzetno korisno za prilaenje de-vojkama u diskoteci. Skoro svaki put sam mogao da govr koja e da pristane na ples a koja nee. U dvadesetoj godini, zaposlio sam se kao agent za prodaju osiguranja i potukao vodu rekorda prodaje u firmi u kojoi sam radio, postavi najmlaa osoba koja je tokom prve godine na poslu prodala polisa u vrednosti od preko milion dolara.

Ovo do-stignue kvalifikovalo me je za prestini Okrugli sto od milion dolara u SAD. Kao mlad ovek, imao sam sree to su tehnike i-tanja govora tela koje sam nauio kao momi, prodajui Serpe i lonce, mogle da se prenesu u ovu novu oblast, a bile su direktno povezane s uspehom koji sam mogao da postignem u bilo kom poslu koji je podrazumevao kontakt s ljudima. Nije sve onako kao to izgledaSposobnost da shvatite ta se stvarno dogaa s osobom je jedno-stavna nije laka, ali je jednostavna.

Stvar je u tome da ono to vidite i ujete poveete s okruenjem u kojem se sve deava i iz-vuete mogue zakljuke. Veina ljudi, meutim, vidi samo ono to misli da gleda.

Evo prie kojom emo da demonstriramo poentu: Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu. Hajde da bacimo ono veliko kamenje u nju. Ono bi trebalo da se uje. Odjednom se iz oblinjeg umarka pojavi koza, jurei kao pomahnitala. Stuti se prema dvojici ljudi i projuri izmeu njih, trei koliko je noge nose. Potom skoi uvis i nestane u jami. Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim to su upravo videli.

  KIPPENHAHN WEIGERT STELLAR STRUCTURE AND EVOLUTION PDF

Iz umarka se pojavi seljak i upita: Je T, jeste P vas dvojica videli moju kozu? Nismo u ivotu videli neto lue! Voodi je iz umarka kao pomahnitala i skoila u onu jamu!

Moja koza je vezana za elezniki prag! Rezultati jednostavnog eksperimenta koji smo sproveli za jedan televizijski program pokazali su da veina ljudi generalno nije dobra ni u itanju signala koje emituje telo. Na kraju dugog hotelskog predvorja postavili smo veliko ogleda-lo, dajui tako iluziju da kroz predvorje prolazi dugaak hodnik koji vodi do ulaza na drugoj strani.

definitivni vodic kroz govor tela pdf viewer

Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko. Tog codi nekog” nije mogla odmah da prepozna jer su mu biljke skrivaie lice, ali su sefinitivni telo i pokreti bili veoma dobro vidljivi. Veina mukaraca nije prepoznala sebe u ogledalu, a jedan je ak rekao: Veina mukaraca i gotovo polovina ena ne znaju kako izgledaju od vrata nanie. Koliko dobro umete dauoite protivrenosti u govoru tela?

Ljudi irom sveta postali su fascinirani govorom tela politiara, jer svi znamo da se politiari ponekad pretvaraju da veruju u ne-to u ta u stvari ne veruju, ili se pretvaraju da su drugaiji nego to zaista jesu.

Politiari provode mnogo vremena na eskiviranje, izmicanje, izbegavanje, pretvaranje, laganje, prikrivanje emoci-ja, pravljenje dimnih zavesa ili ogledala i mahanje nepostojeim prijateljima u gomili. Meutim, instinktivno znamo da e na kraju ipak da se sapletu o protivrene signale govora tela, tako da volimo da ih posmatramo paljivo, oekujui trenutakkad emo ih uhvatiti u tome. Koji vas signal upozorava da politiar lazel Usne mu se pomeraju.

Za drugi televizijski program, sproveli smo eksperiment u sa-radnji s lokalnim turistikim biroom. Turisti su ulazili u biro u potrazi za informacijama o lokalnim znamenitostima i ostalim turistikim atrakcijama.

Upuivani su te,a alter na kojem im se obraao slubenik plave kose, s brkovima, u beloj koulji i s kra-vatom oko vrata.

Posle nekoliko minuta razgovora, ovek se sagi-njao i nestajao s vidika, kako bi odnekud ispod altera dohvatio nekakve broure. Potom bi, s brourama u rukama, izranjao dru-gi ovek, glatko obrijanog lica, tamne kose i u plavoj koulji. Na-stavljao je razgovor tamo gde je prvi ovek prekinuo.

Neverovat-no, ali polovina turista uopte nije primeivala bodi mu-karci su krox dvostruko veem procentu od ena u potpunosti pro-putali da primete da se bilo ta promenilo, ne samo u pogledugovora tela, nego i injenice da se pred njima pojavila sasvim no-va osoba! Sem ukoliko posedujete uroenu sposobnost ili ste na-uili da itate govor tela, po svoj prilici i vi proputate veinu toga. Ova knjiga e vam pokazati ta propustate. Kako smo napisali ovu knjiguVrlo kpnkretnu knjigu ogovoru tela, Barbara i ja smo napisali kori-stei kao osnovu moju raniju knjigu Govortela.

Ne samo da smo je znatno dopunili, ve smo ubacili i istraivanja iz 10novih naunih disciplina, kao to su evolutivna biologija i evolutivna psihologija, kao i tehnologija poput MRI magnetne rezonancekoja pokazu-je ta se deava unutar mozga.

Napisali smo je tako da moe da se otvara i ita nasumino. Uglavnom se krooz pokretima tela, izrazi-ma lica i gestovima, zato to su to stvari koje morate da nauite ako hoete da izvuete maksimum od susreta licem u lice. Ova knjiga tretira svaku komponentu govora ovdi i gestova zasebno, jednostavnim kkroz, kako biste je to lake razumeli.

Meutim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno uproavanje stvari.

Uvek e biti onih koji uasnuto podiu ruke i viu kako je prouavanje govora tela samo jo jedan nain korienja naunih saznanja u svrhu eksploatacije ili dominiranja drugima kroz i-tanje njihovih tajni i misli. Mi, meutim, smatramo da ova knji-ga tei da vam omogui to bolju spoznaju o komunikaciji s dru-gim ljudima, kako biste bolje razumeli njih, a time i sami sebe.

Kad shvatite kako neto funkcionie, lake vam je da ivite s tim, dok neznanje i nedostatak razumevanja podstiu strah i sujever-je i teraju da stalno kritikujemo druge. Posmatrai ptica ne bave se tim hobijem zato da bi ih docnije ubijali i drali kao trofeje. Na isti nain, poznavanje i umee govora tela slue da svaki susret s drugom osoborii uine prijatnim doivljajem. Jednostavnosti radi, i tamo gde nije drugaije naglaeno, su-bjekat “osoba” upotreba mukog ili enskog roda u reenici od-nosi se podjednako na oba pola.

  GD&T INTERVIEW QUESTIONS AND ANSWERS PDF

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, menadere, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu. Vrlo kpnkretna kpjiga ogovoru tela rezultat je vie od 30 godi-na naeg zajednikog znanja i angaovanja u ovoj oblasti, a daje-mo vam osnovni “renik” potreban za itanje stavova i emocija.

Ova knjiga dae vam odgovore na neka od pitanja koja su vas najvie zbunjivala u vezi s tim zato se ljudi ponekad ponaaju na odreeni nain, a zauvek e promeniti i vae ponaanje. Cinie vam se kao da ste oduvekboravili u mranoj sobi i, mada ste odu-vek mogli da nazrete nametaj, slike na zidu i vrata, nikad niste znali kako zapravo izgledaju. Proitavi ovu knjigu, oseaete se kao da ste upravo pritisli prekida, upalili svetlo i videli ono to se oduvek nalazilo tamo.

S tim to sad tano znate ta je to, gde se nalazi i ta da uradite u tom pogledu. Sposobnost tumaenja stavo-va i misli ljudi na osnovu njihovog ponaanja inila je prvobitni sistem za komunikaciju meu ljudima, onaj koji su koristili pre nastanka govornog jezika. Pre pronalaska radija, komuniciranje se veinom odvijalo pi-smenim putem, preko knjiga, pisama i novina, to je znailo da su i runi politiari i loi govornici, poput Abrahama Linkolna, mogli da imaju uspeha ukoliko su posedovali istrajnost i itakru-kopis.

Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao. Dananji politiari shvataju da se politika oslanja na liki po-javu, tako da oni najistaknutiji imaju line savetnike za govor tela koji im pomau da prou kao iskreni, brini i poteni, pogotovo onda kad to nisu.

Izgleda gotovo neverovatno da se govor tela, tokom hiljada godina nase evolucije, aktivno prouava definitivnj negde od ih, te da ga je javnost uglavnom postala svesna tekposle objavlji-vanja nae knjige Govortela. Ipak, veina ljudi jo uvek veruje da jegovor na glavni vid komunikacije.

Meutim, s aspekta evolu-cije, govor je tek odnedavno postao deo naseg komunikacijskog repertoara i uglavnom se koristi krozz saoptavanje injenica i poda-taka. Verovatno je poeo da se 12razvija pre 2 miliona godina, da bi pre godina bio ve uglavnom formiran, a tokom tog peri-oda, veliina naeg mozga se utrostruila.

Pre toga, govor tela i zvuci koji su se proizvodili u grlu bili su glavni naini saoptava-nja oseanja, a to oroz sluaj i danas.

Meutim, budui da se usred-sreujemo na rei koje ljudi izgovaraju, veinom ne znamo nita o govoru tela, a kamoli o vanosti koju ima u naem ivotu. Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju. Evo samo nekoliko fraza koje upotrebljavamo: Skini teret s grudi. Ponela je teret na svojim pleima. Lupi akom o sto. Ispale su mu oi [od divljenja, bola Kolena su mi klecala.

Okrenula jojje lea [zgadena, kad jojje najvie trebala Zatvarao je oi [pred istinom]. Oi su mu se [konano] otvorile.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Poljubi me u dupe. Neke od ovih fraza se malo tee gutaju, ali potapite nas po ramenu, zato to ovde zaista ima stvari koje otvaraju oi. Ovako odoka, moemo da procenimo da gkvor mogli da nastavimo daih reamo sve dok vam ne zaklecaju kolena od umora ili ne okre-nete leda itavoj ideji. Nadamo se da e ove fraze dovoljno da vas dirnu da biste se priklonili konceptu.